Algemene leveringsvoorwaarden

van SCHULTE LAGERTECHNIK

Gebr. Schulte GmbH & Co. KG

1. Algemeen/geldigheid

1.1
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met ondernemingen, juridische personen binnen het openbaar recht en openbare lichamen, voor leveringen en andere prestaties inclusief werkcontracten, met in het bijzonder de levering van stellingen en stellingsystemen en de montage daarvan. Inkoopvoorwaarden van de koper/besteller worden ook dan niet erkend, wanneer wij deze niet nogmaals na ontvangst bij ons uitdrukkelijk weerspreken.

1.2
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge overeenkomsten, toezeggingen, verzekeringen en garanties van onze medewerkers in relatie met het afsluiten van de overeenkomst worden pas na onze schriftelijke bevestiging bindend.

1.3
Maatgevend voor het opstellen van de handelsclausules zijn in geval van twijfel de Incoterms in de laatste uitgave.

1.4
"Koper" in de zin van deze voorwaarden is bij overeenkomsten ook de "Besteller".

2. Prijzen

2.1
Voor zover niet anders overeengekomen, gelden de prijzen en voorwaarden van onze, bij het afsluiten van de overeenkomst, geldende prijslijst. Berekeningsgrondslag zijn de bepaalde gewichten en afmetingen. De buitenverpakking wordt extra en tegen de werkelijke kosten berekend.

Onze prijzen gelden af fabriek exclusief verpakking en BTW zonder montage. Afdrachten, invoerrechten, belastingen en andere vergoedingen zijn voor rekening van de koper. Onze prijzen gaan uit van standaard vracht- en transportkosten, voor zover deze onderdeel van de prijs zijn. Meerkosten, die ontstaan door obstructie of belemmering van het verschepen of transportomstandigheden ontstaan, zijn voor rekening van de koper. Hetzelfde geldt voor mislukte verzendingen, indien deze niet door ons zijn veroorzaakt.

2.2
Wanneer meer dan 4 weken na het afsluiten van de overeenkomst specificaties of andere externe kosten veranderen, die in de overeengekomen prijs zijn opgenomen of ontstaan deze, dan hebben wij het recht tot een prijsaanpassing in de desbetreffende omvang.

2.3
Wanneer de kosten tussen het afsluiten van de overeenkomst en de levering met meer dan 10% toenemen, dan hebben wij het recht, onze prijs dienovereenkomstig te verhogen. Wij berekenen dan de op de leveringsdag geldende prijs. Hetzelfde voor opdrachten zonder prijsovereenkomst.

3. Betaling en verrekening

3.1
Indien niet anders overeengekomen of in onze facturen aangegeven, moet de betaling, zonder aftrek in het bijzonder zonder korting, op zodanige wijze plaatsvinden, dat wij op de vervaldatum over het bedrag kunnen beschikken. Kosten voor het betalingsverkeer zijn voor rekening van de koper. Een retentierecht en een compensatiebevoegdheid zijn voor de koper slechts toegestaan, wanneer zijn vorderingen onomstreden of wettelijk vastgesteld zijn.

3.2
De koper komt ten laatste 10 dagen na vervaldatum en ontvangst van de rekening/factuur of na ontvangst van de dienst in verzuim.

3.3
Wanneer na afsluiten van de overeenkomst vastgesteld wordt, dat ons verzoek tot betaling door geldgebrek bij de koper in gevaar komt, hebben wij de rechten uit § 321 BGB (Unsicherheitseinrede). Wij hebben dan ook het recht, alle niet-verjaarde vorderingen binnen de lopende zakelijke relatie met de koper op te eisen. Verder omvat de "Unsicherheitseinrede" zich tot alle verdere uitstaande leveringen en diensten uit de zakelijke relatie met de koper. Wij kunnen de koper een redelijke termijn stellen, waarbinnen deze naar keuze een koopprijsbetaling of zekerheid kan overleggen. Na afloop van de termijn zonder resultaat kunnen wij de overeenkomst opzeggen en een schadevergoeding indienen.

3.4
Een overeengekomen korting heeft altijd betrekking op de factuurwaarde exclusief de vrachtkosten en stelt als voorwaarde het volledig voldoen van alle achterstallige schulden van de koper op het tijdstip van de kortingverrekening.

4. Uitvoering van de levering, leveringstermijnen

4.1
Onze leveringsverplichting staat onder voorbehoud van een juiste, tijdige en volledige eigen toelevering, het zij dan, dat de juiste, verlate of onvolledige toelevering door onze schuld is veroorzaakt.

4.2
Specificaties van de leveringstermijnen zijn een benadering en geen vaste termijn. Leveringstermijnen beginnen met de datum van onze opdrachtbevestiging en gelden alleen onder de voorwaarde van tijdige verduidelijking van alle details van de opdracht en het tijdig voldoen aan alle verplichtingen van de koper, zoals bijvoorbeeld verzamelen van alle vergunningen, verzorgen van lettres of credit of garanties of het doen van aanbetalingen of zekerheden.

4.3
Voor het aanhouden van leveringstermijnen is het tijdstip van verzending af fabriek of magazijn maatgevend.

Deze gelden met de melding van verzendgereedheid als aangehouden, wanneer de goederen buiten onze schuld niet tijdig kunnen worden verzonden.

4.4
Vertraagd de levering/afhalen om redenen, waarvoor de koper verantwoordelijk is, dan moet deze de kosten van het op voorraad houden en het gevaar voor onopzettelijk verlies dragen.

4.5
Overmacht geeft ons het recht de levering gedurende de belemmering en een passende aanlooptijd uit te stellen. Dit geldt ook als dergelijke gebeurtenissen zich voordoen tijdens een bestaande vertraging. De overmacht geldt bij valuta-, handelspolitieke en overige overheidsmaatregelen, stakingen, blokkeringen, bedrijfsstoringen buiten onze schuld zoals bijvoorbeeld brand, machine- en walsbreuk, grondstof- of energiegebrek, versperring van verkeerswegen, vertraging bij de invoer/douane en alle andere omstandigheden die buiten onze schuld de leveringen en diensten wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken. Wanneer als gevolg van de voornoemde gebeurtenissen het uitvoeren van de overeenkomst voor één van de partners onmogelijk, dan kan deze het ontbinden van de overeenkomst verlangen.

5. Lossen/aannemen

De koper moet direct en deskundig en op eigen kosten en risico lossen en aannemen. Werken wij mee, dan gebeurt dit zonder juridische verplichten en is de aansprakelijkheid voor gewone nalatigheid uitgesloten. Noodzakelijke hulpmiddelen moeten door de koper tijdig en in voldoende mate voor ons kosteloos ter beschikking worden gesteld.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1
Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (onder voorbehoud geleverde goederen) tot het voldoen van alle vorderingen, in het bijzonder ook de betreffende balansvorderingen, die ons in het kader van de zakelijke relatie toekomen (balansreservering). Dit geldt ook voor toekomstig ontstane en voorwaardelijke vorderingen, bijvoorbeeld door acceptantfacturen en ook, wanneer betalingen voor speciaal daarvoor aangewezen vorderingen worden gedaan. Deze balansreservering komt te vervallen met het voldoen van alle op het tijdstip van betaling nog openstaande en bij deze balansreservering behorende vorderingen.

6.2
Een be- en verwerking van de onder voorbehoud geleverde goederen volgt voor ons als fabrikant in de zin van § 950 BGB, zonder ons te verplichten. De be- en/of verwerkte goederen gelden als onder voorbehoud geleverde goederen in de zin van nr. 6.1 ALV. Bij de verwerking, verbinding en vermenging van de onder voorbehoud geleverde goederen door de koper hebben wij het recht op het aandeel in het eigendom van de nieuwe waren in verhouding van de factuurwaarde van de onder voorbehoud geleverde goederen ten opzichte van de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Verdwijnt ons eigendoom door verbinding of vermenging, dan draagt de koper ons nu al de toekomende eigendomsrechten van de nieuwe waren over in omvang van de factuurwaarde van de onder voorbehoud geleverde goederen en houdt ze in bewaring voor ons. Onze mede-eigendomsrechten gelden als onder voorbehoud geleverde goederen in de zin van nr. 6.1 ALV.

6.3
De koper mag de onder voorbehoud geleverde goederen in het gewone zakelijk verkeer tegen de normale zakelijke en leveringsvoorwaarden en zolang deze niet in gebreke is, wederverkopen, op voorwaarde, dat de vorderingen uit de wederverkoop conform nr. 6.4 - nr. 6.6 ALV naar ons overgaan. Tot andere beschikking over de onder voorbehoud geleverde goederen bestaat niet het recht.

6.4
De vorderingen die uit de wederverkoop van de onder voorbehoud geleverde goederen of een andere rechtsgrond ontstaan, worden samen met alle zekerheden, die de koper voor de vordering verwerft, nu al aan ons afgestaan. Deze dienen in dezelfde omvang voor de zekering van de onder voorbehoud geleverde goederen. Wanneer de onder voorbehoud geleverde goederen door de koper samen met andere, niet door ons verkochte goederen, worden wederverkocht, dan wordt aan ons de vordering uit de wederverkoop in verhouding van de factuurwaarde van de onder voorbehoud geleverde goederen tot de factuurwaarde van de andere verkochte goederen afgestaan. Bij de wederverkoop van goederen, waarvan wij mede-eigenaaraandelen conform nr. 6.2 ALV hebben, wordt ons een met ons mede-eigenaaraandeel overeenkomend deel afgestaan. Dit nemen bij hiermee aan.

6.5
De koper heeft het recht, vorderingen uit de wederverkoop terug te trekken. Deze intrekmachtiging vervalt in geval van ons herroepen, ten laatste echter bij betalingsachterstand, niet inlossen van een wissel of cheque of aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure. Van ons herroepingsrecht zullen wij alleen gebruik maken, wanneer na afsluiten van de overeenkomst wordt geconstateerd, dat ons verzoek tot betaling voor deze of andere overeenkomsten met de koper door geldgebrek van deze in gevaar komt. Na ons schriftelijk verzoek is de koper verplicht, de afnemer direct over de overdracht aan ons te informeren en ons de voor het innen noodzakelijke documenten te overhandigen.

Een overdracht van vorderingen uit de wederverkoop is niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om een overdracht op het gebied van echte factoring, die ons is toegekend, en waarbij de factoring-opbrengst de waarde van onze gezekerde vordering overstijgt. Met het tegoed van de factoring-opbrengst wordt onze vordering direct van kracht.

6.6
Over een beslaglegging of andere actie door derden moet de koper ons direct informeren. De koper draagt alle kosten, die voor het opheffen van de toegang of het retourtransport van de onder voorbehoud geleverde goederen moeten worden gemaakt, voor zover deze niet door derden worden voldaan.

6.7
Wanneer de koper in betalingsachterstand geraakt of een wissel kan niet worden ingelost, dan hebben wij het recht, de onder voorbehoud geleverde goederen terug te nemen en voor dit doel eventueel het bedrijf van de koper te betreden. Hetzelfde geldt, wanneer na afsluiten van de overeenkomst wordt geconstateerd, dat ons verzoek tot betaling voor deze of andere overeenkomsten met de koper door geldgebrek van deze in gevaar komt. Het terugnemen is geen opzegging van de overeenkomst.

6.8
Wanneer de realiseerbare waarde de bestaande zekerheden inclusief bijkomende vorderingen (rente, kosten en dergelijke) met in totoaal meer dan 50% overstijgt, zijn wij op verzoek van de koper in zoverre tot vrijgave van zekerheden naar onze keuze verplicht.

7. Kwaliteit, afmetingen en gewichten

7.1
Kwaliteiten, afmetingen, gewichten, inhoud, capaciteiten, draagvermogens, belastingswaarden en dergelijke worden bepaald aan de hand van de bij het afsluiten van de overeenkomst geldende DIN-EN-normen respectievelijk materiaalspecificatiebladen. Voor zover geen DIN-EN-normen of materiaalspecificatiebladen bestaan, gelden de betreffende Euro-normen, bij gebrek daaraan de handelsgebruiken. Verwijzingen naar normen, fabrieksnormen, materiaalspecificatiebladen of testcertificaten en ook specificaties van kwaliteiten, afmetingen, gewichting, inhoud, capaciteiten, draagvermogens, belastingswaarden en dergelijk en bruikbaarheid zijn geen verzekeringen of garanties, evenals conformiteitsverklaringen, fabrieksverklaringen en bijbehorende markeringen zoals CE en GS, maar slechts richtwaarden.

8. Afnames

8.1
Wanneer een afname is overeengekomen, kan deze alleen af fabriek resp. ons magazijn direct na melding van de gereedheid voor afname plaatsvinden. De persoonlijke afnamekosten zijn voor rekening van de koper, de zakelijke afnamekosten worden conform onze prijslijst of de prijslijst van de fabriek in rekening gebracht.

8.2
Wanneer de afname buiten onze schuld niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt, hebben wij het recht, de goederen zonder afname te verzenden of op kosten en risico van de koper op te slaan en dit te berekenen.

9. Verzending, risico-overdracht, verpakking, deellevering

9.1
Wij bepalen de verzendroute en -middelen en de expediteur.

9.2
Wanneer buiten onze schuld het transport via de voorziene route of naar de bedoelde plaats binnen de gestelde tijd onmogelijk wordt of wezenlijk wordt bemoeilijkt, dan hebben wij het recht op een andere wijze of naar een andere plaats te leveren; de ontstane meerkosten zijn voor rekening van de koper. De koper krijgt vooraf gelegenheid tot stellingname.

9.3
Met de overdracht van de goederen aan een expediteur of vervoersbedrijf, ten laatste echter bij het verlaten van het magazijn of de fabriek, gaat het risico, ook die voor inbeslagname van de goederen, bij alle transacties, ook bij leveringen franco, vrij-huis en op de plaats van gebruik, over naar de koper. Bij zelf afhalen gaat het risico over naar de koper, zodra de goederen aan deze ter beschikking worden gesteld. Bij een leveringsvertraging buiten onze verantwoordelijkheid gaat het risico op de dag van de gereedheid voor verzending over op de koper. Wanneer goederen, buiten onze verantwoordelijkheid, worden teruggenomen, dan draagt de koper elk risico tot de goederenontvangst bij ons. Voor verzekering zorgen wij alleen na schriftelijke verzoek en op kosten van de koper. Verplichten en kosten van het lossen en aannemen gaan ten laste van de koper.

9.4
De goederen worden onverpakt en niet tegen roest beschermd geleverd. Indien gebruikelijk, leveren wij verpakt. Voor verpakking, beschermings- en/of transportmiddelen zorgen wij gebaseerd op onze ervaring op kosten van de koper. Deze worden bij ons magazijn of fabriek teruggenomen. Kosten van de koper voor het retourtransport of voor eigen afvoer van de verpakking voldoen wij niet. De koper is verplicht, de noodzakelijke hulpmiddelen, bijvoorbeeld laadkranen, vorkheftrucks, hefplatforms en dergelijke voor het lossen en aannemen en voor de montage kosteloos en in voldoende tijd en mate ter beschikking te stellen.

De koper is tevens verplicht, de noodzakelijke toegang tot zijn ruimten gedurende minimaal 10 uur per werkdag voor het uitvoeren van de montage mogelijk te maken en de ruimten voldoende te verlichten, ventileren en verwarmen, plus de noodzakelijke energie met in het bijzonder stroom, gas en water kosteloos ter beschikking te stellen.

9.5
Wij hebben het recht tot deelleveringen in redelijke omvang. Dergelijke deelleveringen gelden als zelfstandige leveringen en moeten als zodanig afzonderlijk door de koper worden voldaan. In geval van levering van deels foutieve of gebrekkige goederen blijft de koper voor betaling van deze prijs voor foutieve resp. gebrekkige goederen verplicht, hetzij, dat de deellevering van de foutieve resp. gebrekkige goederen voor hem geen belang heeft.

9.6
In de branche gebruikelijke meer- of minderleveringen van de afgesloten hoeveelheid zijn toegestaan. Grotere afwijkingen, in het bijzonder bij voorraadbeheer, die in het belang zijn van een optimale materiaaltoelevering, gelden hiermee als overeengekomen.

10. Klachten en garantie

10.1
Materiële gebreken van de goederen moeten direct, ten laatste 7 dagen na uitlevering schriftelijk worden gemeld. Materiële gebreken, die ook bij zorgvuldige controle binnen deze termijn niet kunnen worden ontdekt, met directe stopzetting van enige be- en verwerking, moeten direct na de ontdekking, ten laatste voor afloop van de overeengekomen of wettelijke verjaringstermijn, schriftelijk worden gemeld.

Bij herkenbare transportschade moet de koper dit in de vrachtpapieren aantekenen, direct een feitelijke notitie bij de verantwoordelijken aanvragen en ons schriftelijk in kennis stellen.

10.2
Na uitvoeren van een overeengekomen afname van de goederen door de koper is de reclamatie van materiële gebreken, die bij het overeengekomen soort afname constateerbaar waren, uitgesloten.


10.3
Bij terechte reclamaties binnen de termijn kunnen wij naar onze eigen keuze de gebreken oplossen of andere goederen zonder gebreken leveren (nalevering). Bij mislukken of weigering van de nalevering kan de koper de koopprijs verminderen of na instellen en vruchteloos aflopen van een redelijke termijn van de overeenkomst terugtreden. Wanneer het materiële gebrek niet aanmerkelijk is, is alleen het verminderingsrecht van toepassing. Ongedaan maken van de overeenkomst kan de koper niet verlangen, wanneer een bouwactiviteit onderdeel van de garantei is of het gebrek de waarde of de geschiktheid van een door ons geleverd werk slechts beperkt vermindert.

10.4
Geeft de koper ons niet direct gelegenheid, het materiële gebrek te controleren of stelt hij in het bijzonder op aanvraag de betreffende goederen of monsters daarvan niet direct ter beschikking, dan vervallen alle rechten betreffende materiële gebreken.

10.5
Monsters, analysegegeven en andere specificaties betreffende de kwaliteit of de afmetingen van de goederen zijn vrijblijvende richtwaarden, voor zover wij niet uitdrukkelijk een garantie hiervoor hebben verleend.

10.6
Kosten in relatie met de aanvullingen nemen wij alleen over, voor zover deze in afzonderlijke gevallen, in het bijzonder in verhouding tot de koopprijs van de goederen, redelijk zijn. Kosten, die ontstaan omdat de verkochte goederen naar een andere locatie als de vestiging of de vertegenwoordiging van de koper zijn gebracht, nemen wij niet over, tenzij dit overeenkomt met de overeenkomst, in het bijzonder bij een overeengekomen route business.

10.7 
Rechten van verhaal van de koper conform §§ 445 a, 439 lid 2 en 3 alsmede § 475 lid 4 en 6 alsmede § 437, § 478, § 474 BGB blijven onverlet. Wij zijn in het bijzonder ook aansprakelijk voor transport-, wegen-, arbeids- en materiaalkosten alsmede de kosten van het uitbouwen en opnieuw inbouwen, d.w.z. voor het verwijderen van een defect en het inbouwen of aanbrengen van een bijgewerkt of geleverd onberispelijk object. § 377 HGB blijft onverlet.

10.8
Een advies van ons, onze medewerkers of onze vertegenwoordigers en alle hiermee verbonden specificaties zijn geen contractuele rechtsverhouding, geen bijkomende verplichting van de overeenkomst, zodat wij voor een uit een dergelijk advies onder voorbehoud gegeven schriftelijke overeenkomst niet aansprakelijk zijn.

10.9
Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren winst of andere vermogenschade van de koper.

11. Begrenzing aansprakelijkheid

11.1
Vanwege overtreding van contractuele en buitencontractuele verplichtingen, in het bijzonder vanwege onmogelijkheid, vertraging, verplichtingen bij contractbesprekingen en ongeoorloofde handelingen, zijn wij aansprakelijk, ook voor onze organen, managers, medewerkers en overige assistenten, alleen in geval van opzet en grove nalatigheid, beperkt tot de bij het afsluiten van de overeenkomst voorspelbare contracttypische schade.

11.2
Deze beperking geldt niet bij bewuste overtreding van wettelijke contractverplichtingen, voor zover het voldoen aan het doel van het contract in gevaar komt, in gevallen van dwingende aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidwetgeving, bij schade aan het leven, het lichaam en de gezondheid, en ook niet, wanneer en voor zover wij gebreken aan de goederen bewust hebben verzwegen of de afwezigheid daarvan hebben gegarandeerd.


11.3
De wettelijke regelgeving betreffende de bewijslast worden hierdoor niet beïnvloed.

11.4
Voor zover niets anders is overeengekomen of dwingend wettelijk is voorgeschreven, verjaren aanspraken, die de koper tegen ons vanwege of in relatie met de levering van de goederen inbrengt, 12 maanden na overdracht van het risico. Deze termijn geldt ook voor goederen, die vanwege de gebruikelijke gebruikswijze voor een bouwwerk zijn gebruike en ondeugdelijkheid daarvan hebben veroorzaakt. Daardoor niet beïnvloedt blijft onze aansprakelijkheid voor opzettelijk en grof nalatig plichtsverzuim en het verjaren van wettelijke regress-aanspraken. In geval van nalevering begint de verjaringstermijn niet opnieuw.

11.5
Wij zijn voor de aan de overeenkomst ten grondslag liggende kwaliteit van de goederen aansprakelijk in de zin van een houdbaarheidsgarantie ongeacht de schuld gedurende 3 jaar vanaf de overdracht van het risico, voor zover het gebruik niet op een verkeerde, in tegenspraak met de overeenkomst, behandeling of gebruik van de goederen te herleiden is.

11.6
Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, die door verkeerd of ongeschikt gebruik van onze goederen, verkeerde montage of inbedrijfstelling door de koper of derden, de normale slijtage, verkeerde of nalatige behandeling ontstaan. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van verkeerde en zonder onze toestemming uitgevoerde veranderingen of reparatiewerkzaamheden door de koper of derden.

12 Recht van toegang

De koper verklaart zich bereid, medewerkers van het materiaaltestinstituut Nordrhein-Westfalen (MPA NW) te allen tijde binnen de gebruikelijke bedrijfstijden toegang tot de opstellingslocaties te verlenen en een beproeving van de magazijnstellingen en stellingsystemen toe te laten. De kosten voor een dergelijke controle worden niet door de koper gedragen in het kader van de kwaliteitsborgingsgarantie.

13. Plaats van uitvoering, rechtbank en toe te passen recht

13.1
Plaats van uitvoering voor onze leveringen is bij levering af fabriek de afleveringsfabriek, bij de overige leveringen ons magazijn. De bevoegde rechtbank is conform onze keuze de vestiging van onze firma in Sundern of de vestiging van de koper.

13.2
Voor alle juridische relaties tussen ons en de koper geldt in aanvulling op deze voorwaarden het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, in het bijzonder de BGB/HGB. De bepalingen van de overeenstemming betreffende contracten voor de internationale goederenhandel (CISG) zijn niet van toepassing.

14. Salvatorische clausule

Wanneer een bepaling in deze algemene leveringsvoorwaarden of een bepaling in het kader van overige overeenkomsten onwerkbaar is of wordt, dan wordt hierdoor de werkzaamheid van de overeenkomst voor het overige niet beïnvloed. In dit geval zijn de contractpartners verplicht, de onwerkzame bepaling door een in economisch opzicht zo gelijk mogelijke regeling te vervangen.

Technische wijzigingen en vergissingen blijven voorbehouden.

Wir beraten Sie gerne!

Wenn Sie Fragen rund um
unser Unternehmen oder Produkt haben,
können Sie uns gerne kontaktieren.
Nutzen Sie dafür einfach das
nachfolgende Kontaktformular
oder senden Sie uns eine E-Mail an
info@schulte-lagertechnik.de

Gerne können Sie uns auch telefonisch
unter +49 (0) 2933 836-175 erreichen.

Kontaktformular


Newsletter

Sie erklären sich mit Absenden dieses Formular – bis auf Widerruf – damit einverstanden, dass wir Ihre erfassten Daten im Sinne der DSGVO und zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens weiter verarbeiten. Weitere Informationen, wie auch den Widerrufhinweis, finden Sie in unseren Datenschutzbedingungen.